INFORMASJON KNYTTET TIL KORONAVIRUSET. LES MER

WORLDWIDE HARMONISED VEHICLE TEST PROCEDURE

/image/94/4/peugeot_308gti_2015_146_fr-1920x1080.578944.jpg

WLTP

Worldwide Harmonised Vehicle Test Procedure

WLTP-standarden er en internasjonal testprosedyre for lette kjøretøy og brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøyer i EU. Standarden inneholder spesifikasjoner for en ny testsyklus og en ny fremgangsmåte for måling av drivstofforbruk og utslipp av CO2 og andre avgasseri  ved standardiserte laboratorieforhold.

WLTP skal erstatte den gamle sertifiseringsprosedyren (NEDC), som trådte i kraft i 1992. Siden september 2017 har alle nye modeller som er sluppet på markedet, blitt WLTP-godkjent. Fra september 2018 skal alle solgte kjøretøyer være WLTP-godkjent. Denne nye prosedyren for laboratorietesting blir implementert sammen med RDE-testing (Real Driving Emissions, eller «faktiske kjøreutslipp»).

Den nye WLTP-standarden gir forbrukerne et riktigere bilde av bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp.

PEUGEOT OG DEN NYE WLTP-STANDARDEN

/image/94/5/peugeot-essence-2018-003-fr.578945.jpg

Når det gjelder utslipp, er Peugeots biler allerede i dag utstyrt med Euro 6.2i motorer. Disse overholder utslippskravene som blir innført fra september 2020.

Takket være gode teknologiske beslutninger tatt i påvente av de nye reglene (SRCi for diesel og FAPi for bensin) er Peugeots biler allerede WLTP-godkjente (obligatorisk for alle personbiler fra september 2018). WLTP-protokollen gjenspeiler daglig kjøring bedre.

PSA-konsernet har helt siden starten av 2015 støttet den nye prosedyren offentlig. PSA-konsernet har dessuten forpliktet seg til å arbeide for transparens for å sikre kundene stadig bedre informasjon. Helt siden 2016 har de derfor offentliggjort modellenes faktiske forbruk og – siden mars 2018 – også NOxi-utslipp (nitrogenoksider) på nettstedet sitt. Disse tallene beregnes med utgangspunkt i en protokoll som er utviklet i samarbeid med uavhengige organisasjoner (T&E og FNE) og sertifisert av en uavhengig tredjepartsorganisasjon (Bureau Veritas).

HVA ENDRER SEG MED WLTP?

Endringer i standardiserte testprosedyrer

Måling av utslipp i den hensikt å planlegge for justeringer i personbiler Økning i tilbakelagt distanse per syklus Testing ved høyere hastigheter Friskere og mer realistisk kjøreatferd Lengre sykluserFRA NEDC TIL WLTP

Et av formålene med den nye WLTP-testen er å bedre gjenspeile daglig kjøring og moderne bilteknologi i godkjenningsprosessen. Testforholdene har blitt strengere og kjøreprofilen mer dynamisk enn med den gamle NEDC-prosedyren, som ble utviklet på 90-tallet. WLTP er basert på faktiske kjøredata, mens NEDC tok utgangspunkt i teoretiske kjøreprofiler.

WLTP gir dessuten mer nøyaktige verdier siden den tar hensyn til hver enkelt bils spesifikasjoner, inkludert alt av ekstrautstyr. Det kan påvirke drivstofforbruket og CO2-utslippene betydelig. WLTP-tallene er i enkelte tilfeller høyere enn NEDC-tallene for samme bil. Det betyr ikke at drivstoffutnyttelsen er dårligere, det er ganske enkelt nye tall basert på en mer velfundert syklus som bedre gjenspeiler dagens bilkjøring.

HOVEDFORSKJELLENE PÅ DE TO TESTPROSEDYRENE

NEDC VS. WLTP

NEDC WLTP
Testsyklus Enkel testsyklus Dynamisk syklus som samsvarer bedre med faktisk kjøring
Syklusens varighet 20 minutter 30 minutter
Kjøredistanse for syklusen 11 km 23.25 km
Kjørefaser 2 faser, 66 % bykjøring og 34 % landeveiskjøring 4 mer dynamiske faser, 52 % bykjøring og 48 % landeveiskjøring
Gjennomsnittshastighet 34 km/t 46.5 km/t
Topphastighet 120 km/t 131 km/t
Ekstrautstyrets betydning NEDC tar ikke hensyn til hvordan dette påvirker CO2-utslippet og forbruket Det tas hensyn til tilleggsfunksjoner (som varierer fra bil til bil)
Girskift  Girskift skjer på faste punkter Girskift på forskjellige steder for hver enkelt bil
Testtemperaturer Måling ved 20–30 °C Målinger ved 23 °C, CO2-verdier korrigert til 14 °C

UTSLIPP UNDER KJØRING

FAKTISKE UTSLIPP VED KJØRING (RDE)

Fra september 2018 skal alle bilprodusenter i tillegg til WLTP-protokollen også måle modellens utslipp ved faktisk kjøring (RDE, eller Real Driving Emissions). Dette gjelder alle biler som blir solgt i EU, Norge, Sveits, Irland, Liechtenstein, Israel og Tyrkia.

I disse RDE-testene måles utslipp av forurensende stoffer, som nitrogenoksider (NOx) og svevepartikler, ute på veien for å gi et riktigere bilde av utslippene.

FAQ

  • Hva står WLTP for?
  • Hva er en WLTP-kjøresyklus?
  • Hva har WLTP å si for meg?
  • Hva står RDE for?
  • Hva betyr EURO 6?
  • Hva er selektiv katalytisk reduksjon?

  • Hva menes med sertifiseringsprosess?
  • Hvorfor blir sertifiseringsprosessen endret?
  • Vil drivstofforbruket øke?
  • Hvilke tidsfrister for implementering er det?

WLTP står for Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure og er en testprosedyre for personbiler og lette varebiler som skal innføres over hele verden.

Den nye testprosedyren gir en mer korrekt analyse av bilers drivstofforbruk og CO2-utslipp. Fra september 2018 skal alle biler som registreres for første gang, være WLTP-sertifisert. WLTP kommer gradvis til å erstatte den gamle NEDC-prosedyren (sistnevnte står for New European Driving Cycle).

En bils forbruk og utslipp avhenger fortsatt av den enkelte førerens kjørestil. Derfor ble store mengder data fra hele verden innhentet og sammenlignet for WLTP-standarden. Dataene ble deretter brukt til å definere fire representative faser med fire gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og ekstra høy.

I hver av fasene måles ulike situasjoner (bremsing, akselerasjon, stans) på forskjellige måter for å gjenspeile ulike kjøresituasjoner man kan komme opp i til daglig. Disse fasene settes sammen til det som kalles «kjøresyklusen».

Drivstofforbruket vises for fire forskjellige kjøresituasjoner med totalverdier for henholdsvis bensin- og dieselbiler, hybrider og ladbare hybrider.

Innføringen av WLTP betyr at verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er oppgitt i beskrivelsen av bilen, vil samsvare bedre med utslipps- og forbruksverdiene ved reell kjøring.

WLTP tester de ulike faktorene med forskjellig ekstrautstyr (f.eks. vinterdekk eller glasstak) og kan dermed beregne mer virkelighetstro tall for din bils konfigurasjon.

Mer virkelighetstro verdier betyr naturlig nok at forbruks- og utslippsverdiene blir høyere for biler med forbrenningsmotor, mens elbiler (inkludert ladbare hybrider) får lavere tall. En konsekvens av dette kan også være at flere biler blir ilagt CO2-avgift. WLTP-godkjente biler vil imidlertid fortsatt bli ilagt avgifter med utgangspunkt i NEDC. På kort sikt vil ikke avgiftssystemene basert på CO2-utslipp bli endret (CO2-avgift, avgifter på firmabiler o.l.).

RDE står for Real Driving Emissions, eller «faktiske kjøreutslipp». Det er en ny prosedyre som brukes for å måle forurensende utslipp av blant annet nitrogenoksider (NOx) og svevestøv.

Som navnet antyder, måles RDE ute på veien ved reelle kjøreforhold, og ikke på laboratoriet. Disse målingene oppnås ved hjelp av et smart verktøy kalt PEMS (Portable Emissions Measurement System) som monteres bak på bilen under testing.

Euro 6 er den gjeldende standarden som fastsetter grenseverdier for forurensende utslipp. Den angir maksverdier for utslipp av svevepartikler og nitrogenoksider. Disse verdiene er lavere enn den foregående Euro 5-standarden.

Fra september 2018* trer en ny versjon av Euro 6-standarden i kraft: Euro 6.2-standarden. Men den senkes grenseverdiene for partikkelutslipp fra kjøretøy med bensinmotor ytterligere.

*Gjelder nye biler. Nye bilmodeller vil bli underlagt de nye utslippsstandardene ett år tidligere.

For å redusere bilenes forurensende utslipp ytterligere sprøytes en urealøsning kalt AdBlue® inn i eksosanlegget på dieselbiler. Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue® kan kutte utslippet av nitrogenoksider med inntil 90 %, slik at det nesten bare er igjen vanndamp, nitrogen og karbondioksid. 

Sertifiseringsprosessen bygger på et sett med standardiserte parametere, herunder testsyklusen, som brukes til sertifisering av biler.
Den samme sertifiseringsprosessen kan brukes til å sammenligne drivstofforbruk og CO2-utslippstall for forskjellige biler.
NEDC (New European Driving Cycle) trådte i kraft i 1992 og blir erstattet av WLTP i september 2018.

Den gamle NEDC-prosedyren var ikke lenger representativ for kundenes faktiske kjøreatferd.
Forbrukstall målt ved hjelp av WLTP-prosedyren, som er det vi heretter vil offentliggjøre, vil ligge tettere opptil det kundene kan observere i hverdagen.

De nye WLTP-tallene har ingen betydning for drivstofforbruket til bilen din. WLTP vil gi høyere utslippsverdier for CO2 målt i gram per kilometer enn den samme bilens NEDC-verdier ganske enkelt fordi det er en lengre og grundigere test. WLTP vil dermed bedre kunne gjenspeile faktisk kjøring. De høyere tallene for CO2-utslipp betyr altså ikke noen økning i drivstofforbruket, men snarere en mer realistisk CO2-verdi siden testmetodene er endret.

WLTP-verdiene skal offentliggjøres for kundene fra:

1. januar 2019 for personbiler
1. januar 2020 for varebiler